Để tăng hiệu quả, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

Để tăng hiệu quả, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách A. Giảm chi phí ở đầu vào và kết quả ở đầu ra không thay đổi B. Chi phí ở đầu vào không đổi và tăng kết quả đầu raxc C. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và tăng kết … Đọc tiếp

Điền vào chỗ trống “chức năng hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra ___________ hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định”

Điền vào chỗ trống “chức năng hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra ___________ hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định” A. Quan điểm B. Chương trình C. Giới hạn D. Cách thức Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng

Vai trò nào đã được thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh

Vai trò nào đã được thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh A. Vai trò người lãnh đạo B. Vai trò người đại diện C. Vai trò người phân bố tài nguyên D. Vai trò người doanh nhân Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng