Quản trị cần thiết trong các tổ chức để

Quản trị cần thiết trong các tổ chức để

A. Đạt được lợi nhuận

B. Giảm chi phí

C. Đạt được mục tiêu với hiệu suất cao

D. Tạo trật tự trong 1 tổ chức

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng