Để đạt hiệu quả, các nhà quản trị cần phải

Để đạt hiệu quả, các nhà quản trị cần phải

A. Xác định và hoàn thành đúng mục tiêu

B. Giảm chi phí đầu vào

C. Tăng doanh thu ở đầu ra

D. Tất cả đều chưa chính xác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng