Mục tiêu của quản trị trong 1 tổ chức là

Mục tiêu của quản trị trong 1 tổ chức là

A. Đạt được hiệu quả và hiệu suất cao

B. Sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có

C. Tìm kiếm lợi nhuận

D. Tạo sự ổn định để phát triển

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng