“Chiến lược sử dụng thứ bậc của cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình” là:

“Chiến lược sử dụng thứ bậc của cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình” là: A. Chiến lược quyết đoán B. Chiến lược đưa ra lý do C. Chiến lược tham khảo cấp trên D. Chiến lược liên minh Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng