Phát biểu nào sau đây là sai

Phát biểu nào sau đây là sai

A. Quản trị cần thiết đối với bệnh viện

B. Quản trị cần thiết đối với trường đại học

C. Quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớn

D. Quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng