Thông qua phương trình sóng cơ học, ta khai thác được nhiều đại lượng vật lí, do đó viết được phương trình sóng là quan trọng. Tăng Giáp sẽ hướng dẫn em Xét trên một phương truyền sóng từ trái qua phải, có ba điểm A, B, C như hình vẽ. Giả sử vào thời