Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng

Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng

A. Chức vụ càng thấp thì kĩ năng về kỹ thuật càng quan trọng

B. Chức vụ càng cao thì kỹ năng về tu duy càng quan trọng

C. Nhà quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì kỹ năng tư duy càng quan trọng

D. Tất cả những tuyên bố nêu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng