Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là

Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là

A. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng có tầm quan trọng

B. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân sự càng có tầm quan trọng

C. Kỹ năng nhân sự có tầm quan trọng như nhau đối với các cấp bậc quản trị

D. Tất cả các phương án trên điều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng