Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng

Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng

A. Hoạch định

B. Tổ chức và kiểm tra

C. Điều khiển

D. Tất cả các chức năng trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng