Điền vào chỗ trống “quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với __________ cao nhất và chi phí thấp nhất”

Điền vào chỗ trống “quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với __________ cao nhất và chi phí thấp nhất”

A. Sự thỏa mãn

B. Lợi ích

C. Kết quả

D. Lợi nhuận

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng