Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A. Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp

B.  Tổ hợp các gen có lợi về cùng NST

C. Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập

D. Làm giảm kiểu hình trong quần thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng