Thẻ: phương pháp gắn hệ trục tọa độ trong không gian