Thẻ: chuyên đề năng lượng

Dao động tắt dần và chuyên đề năng lượng

Chúng ta có nhiều cách để giải dạng bài dao động tắt dần, tuy nhiên chuyên đề dao động này sử dụng định luật bảo toàn năng lượng để giải. Chúng ta bắt đầu Một số kiến thức quan trọng cần lưu ý: Định luật bảo toàn: A$_{toàn phần}$ = A$_{còn lại}$ + A$_{mất đi}$ Phần trăm cơ