chuyên đề dao động tắt dần

Chuyên đề dao động tắt dần của dao động cơ

Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, trong đó chu kì dao động luôn luôn không thay đổi. Ta cùng nhau vào khảo sát chuyên đề này Vị trí cân bằng cách gốc tọa độ là ${x_I} = \frac{{\mu mg}}{k}$ Độ giảm biên độ dao động sau […]

Chuyển lên trên