Số tơ thuộc tơ hóa học là

Cho các loại tơ sau: nilon-6, lapsan, visco, xenlulozơ axetat, nitron, enang. Số tơ thuộc tơ hóa học là

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Trả lời:

Tơ hóa học gồm:

Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các poliamit (nilon, capron) tơ vivylic (tơ nilon)

Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat.

Vậy cả 6 loại tơ trên đều thuộc loại tơ hóa học.