Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.
(3) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2.
(4) Cho lá kim loại Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là
A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Trả lời

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là