Số dung dịch phản ứng được với Cu là

Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Trả lời

Số dung dịch phản ứng được với Cu là
Số dung dịch phản ứng được với Cu là