Số công thức cấu tạo của th oản mãn tính chất trên là

Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của th oản mãn tính chất trên là

A. 2

B. 8.

C. 4.

D. 1.

Trả lời:

– Nếu X chứa 2 gốc của axit panmitic và 1 gốc của axit oleic => có 2 đồng phân thỏa mãn.

– Nếu X chứa 1 gốc của axit panmitic và 2 gốc của axit oleic => có 2 đồng phân thỏa mãn. Vậy số đồng phân của X là 4.