Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu được chứa một muối tan là

Tiến hành các thí nghiệm sau
(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.
(e) Hoà tan hỗn hợp rắn gồm Na và Al (có cùng số mol) vào lượng nước dư.
(f) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeCl2.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu được chứa một muối tan là
A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Trả lời

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu được chứa một muối tan là
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu được chứa một muối tan là