Phân biệt giữa nghiệm hữu tỉ và nghiệm vô tỷ

Việc biết một phương trình có bao nhiêu nghiệm, nghiệm đó là nghiệm vô tỷ hay hữu tỷ là vô cùng quan trọng. Để biết rõ hơn ta tham khảo một phương trình như sau:

Phân biệt giữa nghiệm hữu tỉ và nghiệm vô tỷ
Phân biệt giữa nghiệm hữu tỉ và nghiệm vô tỷ
Phân biệt giữa nghiệm hữu tỉ và nghiệm vô tỷ (2)
Phân biệt giữa nghiệm hữu tỉ và nghiệm vô tỷ (2)