Quản trị …là cách tiếp cận của các học thuyết quản trị cổ điển nhấn mạnh tính khoa học của phương pháp làm việc nhằm gia tăng hiệu quả công việc của công nhân:

Quản trị …là cách tiếp cận của các học thuyết quản trị cổ điển nhấn mạnh tính khoa học của phương pháp làm việc nhằm gia tăng hiệu quả công việc của công nhân: A. Định lượng. B. Khoa học. C. Hiện đại. D. Truyền thống. Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng

Sự khác nhau trong yêu cầu về kỹ năng đối với nhà quản trị cấp cao và cấp trung là:

Sự khác nhau trong yêu cầu về kỹ năng đối với nhà quản trị cấp cao và cấp trung là: A. QTCC thường phải có kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng nhân sự tốt hơn QTCT. B. QTCT phải có kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng tư duy cao hơn QTCC. C. QTCC […]

Đây không phải chức năng của quản trị khi phân loại theo tiêu chí theo giai đoạn tác động:

Đây không phải chức năng của quản trị khi phân loại theo tiêu chí theo giai đoạn tác động: A. Chức năng hoạch định. B. Chức năng đối nội. C. Chức năng tổ chức. D. Chức năng điều khiển. Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng

Học thuyết quản trị cổ điển bao gồm các trường phái:

Học thuyết quản trị cổ điển bao gồm các trường phái: A. Thư lại,quản trị hệ thống, hành chính. B. Khoa học, hành chính,quản trị quá trình. C. Thư lại,khoa học,hành chính. D. Thư lại, quản trị khoa học,quản trị quá trình. Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng

Đặc điểm nào dưới đây không phản ánh quan điểm quyền hạn tuyệt đối của nhà quản trị:

Đặc điểm nào dưới đây không phản ánh quan điểm quyền hạn tuyệt đối của nhà quản trị: A. Hoạt động quản trị có liên quan trực tiếp đến sự thành công của doanh nghiệp. B. Hoạt động quản trị tốt thì thành tích cảu doanh nghiệp sẽ cao. C. Các nhà quản trị chỉ […]

Một tổ chức được gọi là hệ thống mở có đặc điểm dưới đây, ngoại trừ:

Một tổ chức được gọi là hệ thống mở có đặc điểm dưới đây, ngoại trừ: A. Có mục tiêu riêng. B. Các yếu tố bên trong có mối quan hệ tương tác với nhau. C. Có sự tương tác với môi trường bên ngoài. D. Tổ chức không có khả năng tác động đến […]

Các tổ chức truyền thông thường có đặc điểm:

Các tổ chức truyền thông thường có đặc điểm: A. Định hướng nhóm và định hướng khách hàng. B. Năng động,linh hoạt và tập trung vào kỹ năng. C. Các quan hệ mang tính song phương và mạng lưới. D. Ổn định,không linh hoạt và tập trung vào công việc. Hướng dẫn Chọn D là […]

Nói quản trị là nghệ thuật vì quản trị….

Nói quản trị là nghệ thuật vì quản trị…. A. Cung cấp cho nhà quản trị các quan niệm,ý niệm nhằm phân tích,đánh giá và nhận diện bản chất vấn đề. B. Cung cấp cho nhà quản trị những kỹ thuật, kinh nghiệm đối phó với vấn đề trong công việc… C. Không thể áp […]

Một trong những lý do cơ bản nhất tồn tại hoạt động quản trị:

Một trong những lý do cơ bản nhất tồn tại hoạt động quản trị: A. Giúp doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận. B. Giúp doanh nghiệp có bộ máy tổ chức chặt chẽ. C. Giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh. D. Giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả quản trị. Hướng dẫn Chọn D là […]

Chuyển lên trên