Quản trị cần thiết cho

Quản trị cần thiết cho A. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận B. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh C. Các đơn vị hành chính sự nghiệp D. Các công ty lớn Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng

Điền vào chỗ trống: quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện ___________ chung”

Điền vào chỗ trống: quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện ___________ chung” A. Mục tiêu B. Lợi nhuận C. Kế hoạch D. Lợi ích Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng

Điền vào chỗ trống “trường phái quản trị khoa học quan tâm đến ________ lao động thông qua việc hợp lý hóa các bước công việc

Điền vào chỗ trống “trường phái quản trị khoa học quan tâm đến ________ lao động thông qua việc hợp lý hóa các bước công việc A. Điều kiện B. Năng suất C. Môi trường D. Trình độ Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng