Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng

Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng

A. Hoạch định

B. Điểu khiển và kiểm tra

C. Tỏ chức

D. Tất cả phương án trên đều không chính xác

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng