Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui “Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã tối” câu ngạn ngữ này muốn nói đến quan niệm nào?

Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui “Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã tối” câu ngạn ngữ này muốn nói đến quan niệm nào?

A. Quan niệm Marketing

B. Quan niệm hoàn thiện SX

C. Quan niện gia tăng nỗ lực TM

D. Quan niệm hoàn thiện hàng hóa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng