Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu được là

Đốt a mol X là trieste của glixerol và các axit đơn chức, mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b – c = 4a. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 133,5 gam Y. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 500 ml NaOH 1M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 139,1 gam.

B. 138,3 gam.

C. 140,3 gam.

D. 112,7 gam.

Trả lời

Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu được là
Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu được là