Chuyên đề sóng cơ và sự truyền sóng cơ học

Sóng cơ học là dao động đàn hồi lan truyền trong không gian theo thời gian. Chuyên đề sóng cơ học này nói về các đặc trưng của sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Chuyên đề sóng cơ và sự truyền sóng cơ học
Chuyên đề sóng cơ và sự truyền sóng cơ học

$\lambda = v.T = \frac{v}{f} = v.\frac{{2\pi }}{\omega }$
Trong đó:

  • λ là bước sóng ánh sáng, đơn vị là m.
  • v là tốc độ truyền sóng, đơn vị là m/s
  • T là chu kì truyền sóng, đơn vị là s.
  • f là tần số truyền sóng, đơn vị là Hz
  • ω là tần số góc, đơn vị là rad/s

ví dụ minh họa chuyền đề sóng cơ

Câu 1: Một dây đàn hổi căng ngang. Cho một đầu dao động theo phương thẳng đứng với chu kì 2s thì trên dây có sóng truyền đi. Sau thời gian 0,3s dao động truyền đi được 1,5m. Bước sóng là
A. 2,5 m.
B. 10 m.
C. 5 m.
D. 4 m.
Giải
$v = \frac{{\Delta \ell }}{{\Delta t}} = \frac{{1,5}}{{0,3}} = 5\left( {\frac{m}{s}} \right) \to \lambda = vT = 10\left( m \right)$
Chọn: B.

Câu 2: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m.. Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển.
A. 0,25Hz; 2,5m/s
B. 4Hz; 25m/s
C. 25Hz; 2,5m/s
D. 4Hz; 25cm/s
Giải
Xét tại một điểm có 10 ngọn sóng truyền qua ứng với 9 chu kì. T=$\frac{{36}}{9}$= 4s.
Xác định tần số dao động.$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4} = 0,25Hz$.
Vận tốc truyền sóng: $\lambda = v.T \to v = \frac{\lambda }{T} = \frac{{10}}{4} = 2,5\left( {\frac{m}{s}} \right)$
Đáp án A

Câu 3: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là
A. v = 4,5m/s
B. v = 12m/s.
C. v = 3m/s
D. v = 2,25 m/s
Giải
Ta có: (16-1)T = 30 (s) → T = 2 (s)
Khoảng cách giữa 5 đỉnh sáng liên tiếp: 4λ = 24m → 24m → λ = 6(m)→ $v = \frac{\lambda }{T} = \frac{6}{2} = 3\left( {\frac{m}{s}} \right)$ (m/s). Đáp án C.

Câu 4: . Một chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là
A. 25/9(m/s)
B. 25/18(m/s)
C. 5(m/s)
D. 2,5(m/s)
Giải
phao nhô lên cao 10 lần trong 36s → 9T = 36(s) → T = 4(s)
Khoảng cách 2 đỉnh sóng lân cận là 10m → λ = 10m → $v = \frac{\lambda }{T} = \frac{{10}}{4} = 2,5\left( {\frac{m}{s}} \right)$
Đáp án D

Câu 5: Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là :
A.160(cm/s)
B.20(cm/s)
C.40(cm/s)
D.80(cm/s)
Khoảng cách giữa hai gợn sóng: λ = 20 cm → v = λ.f = 40 cm/s
Đáp án C.

Câu 6: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f = 100Hz gây ra các sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhiêu?
A. 25cm/s.
B. 50cm/s.
C. 100cm/s.
D. 150cm/s.
Giải
$6\lambda = 3\left( {cm} \right) \Rightarrow \lambda = 0,5\left( {cm} \right)$ $ \Rightarrow v = \lambda .f = 100.0,5 = 50\left( {cm/s} \right)$

Viết một bình luận