Chế độ quân chủ là gì?

Chế độ quân chủ là gì?

A. Thể chế nhà nước quyền lực phân tán.

B. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

C. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ.

D. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa.

Hướng dẫn

Chọn đáp án: B
Giải thích: + Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đúng đầu, nắm mọi quyền hành. Hầu hết các quốc gia phong kiến đều theo chế độ quân chủ.