Các khối thi đại học năm 2020 gồm những khối nào? Ứng với các khối đó thì học sinh phải thi những môn gì? Bài viết này sẽ trình bày chi tiết điều đó: Cột thứ nhất là số thứ tự Cột thứ hai là khối thi đại học Cột thứ 3 là tổ hợp