Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng

Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng A. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra B. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp C. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo D. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra Hướng dẫn Chọn A là … Đọc tiếp