Question: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?

Question: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng … Đọc tiếp

Question: Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là

Question: Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là A. đột biến giao tử. B. đột biến tiền phôi. C. đột biến xôma. D. đột biến dị bội thể. Hướng dẫn Đột biến xôma không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu … Đọc tiếp

Question: Một đoạn phân tử ADN gồm 5 gen dài bằng nhau, mỗi gen có 20% nucleotit loại A và 30% nuclêôtit loại G thì tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là:

Question: Một đoạn phân tử ADN gồm 5 gen dài bằng nhau, mỗi gen có 20% nucleotit loại A và 30% nuclêôtit loại G thì tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là: A. 2/3 B. 1/1 C. 1/5 D. 3/2 Hướng dẫn tỉ lệ A / G của đoạn ADN này là: 20% : … Đọc tiếp

Question: Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Xác định chiều dài của phân tử ADN.

Question: Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Xác định chiều dài của phân tử ADN. A. 34.105 Å B. 2.106 Å C. 34.106 Å D. 105 Å Hướng dẫn Tổng số nucleotit của gen này là nucleotit Chiều dài của phân tử ADN này là Å Đáp án cần chọn … Đọc tiếp

Question: Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là:

Question: Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là: A. đều tạo ra kiểu hình không bình thường. B. đều mang tính chất đồng loạt và định hướng. C. đều không di truyền cho thế hệ sau. D. đều là biến đổi có liên quan đến cấu trúc vật … Đọc tiếp