Question: Tần số đột biến tuỳ thuộc vào những yếu tố nào ?

Question: Tần số đột biến tuỳ thuộc vào những yếu tố nào ? A. Loại tác nhân kích thích. B. Liều lượng và cường độ tác nhân kích thích, C. Đặc điểm cấu trúc của gen. D. Cả A, B và C Hướng dẫn Tần số đột biến tuỳ thuộc vào: – Loại tác nhân … Đọc tiếp

Question: Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Xác định chiều dài của phân tử ADN.

Question: Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Xác định chiều dài của phân tử ADN. A. 34.105 Å B. 2.106 Å C. 34.106 Å D. 105 Å Hướng dẫn Tổng số nucleotit của gen này là nucleotit Chiều dài của phân tử ADN này là Å Đáp án cần chọn … Đọc tiếp

Question: Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến

Question: Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến A. Mất 1 nucleotit B. Đảo vị trí Nucleotit C. Thay thế 1 nucleotit D. Thêm 1 nucleotit Hướng dẫn Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên … Đọc tiếp

Question: Ý nghĩa của đột biến gen trong trồng trọt và chăn nuôi:

Question: Ý nghĩa của đột biến gen trong trồng trọt và chăn nuôi: A. Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen để tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu con người B. Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen C. Tạo những giống có lợi cho nhu cầu của … Đọc tiếp

Question: Cơ chế dẫn đến sự phát sinh đột biến gen là gì?

Question: Cơ chế dẫn đến sự phát sinh đột biến gen là gì? A. Rối loạn quá trình tự nhân đôi của ADN. B. Hiện tượng co xoắn của NST trong phân bào. C. Hiện tượng tháo xoắn của NST trong phân bào. D. Sự không phân li của NST trong nguyên phân. Hướng dẫn … Đọc tiếp

Question: Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau nào?

Question: Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau nào? 1. Đột biến gen là biến dị di truyền còn biến dị tổ hợp là biến dị tổ hợp thì không di truyền. 2. Đột biến gen xuất hiện đột ngột gián đoạn còn biến dị tổ hợp có … Đọc tiếp

Question: Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ?

Question: Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ? A. Đặc điểm và cấu trúc của từng gen B. Tác nhân ở môi trường ngoại cảnh hay trong tế bào C. Các điều kiện sống của sinh vật D. Cả A và B Hướng dẫn Đột biến gen bị ảnh hưởng … Đọc tiếp

Question: Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là:

Question: Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là: A. đều tạo ra kiểu hình không bình thường. B. đều mang tính chất đồng loạt và định hướng. C. đều không di truyền cho thế hệ sau. D. đều là biến đổi có liên quan đến cấu trúc vật … Đọc tiếp