40 bài toán tối ưu thực tế có lời giải chi tiết – Nguyễn Minh Đức

40 bài toán tối ưu thực tế có lời giải chi tiết – Nguyễn Minh Đức|Link tải

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,