Bài toán thực tế và bài toán tối ưu min – max – Lê Viết Nhơn

Bài toán thực tế và bài toán tối ưu min – max – Lê Viết Nhơn|Link tải